Tehno - Nauka

Unapređenje inovativnosti u Srbiji

Nova Strategija razvoja intelektualne svojine od 2011. do 2015. godine je kompatibilna sa razvojnim interesima zemlje, koji su projektovani u Strategiji održivog razvoja i sadrži značajne aktivnosti za unapređenje inovativnosti u Republici Srbiji

Ovom strategijom Srbija se legitimiše kao zemlja koja prepoznaje značaj inovacija i intelektualne svojine, na način na koji je to učinjeno u Evropskoj strategiji za pametan, održiv i sveobuhvatan rast – EVROPA 2020, usvojene od strane Evropskog saveta 17. juna 2010. godine. U zemljama u tranziciji, kao što je Republika Srbija, pravo intelektualne svojine ima jednu dodatnu karakterističnu funkciju koja je, sa stanovišta tekuće ekonomske politike, ponekad čak u prvom planu.

Reč je o funkciji privlačenja stranih direktnih investicija. Efikasna pravna zaštita intelektualne svojine nesumnjivo ohrabruje inostrane firme da u zemlju donesu proizvodnju i usluge zasnovane na novim tehnologijama, renomiranim robnim i uslužnim markama, kao i kreativnu industriju. Delotvoran sistem zaštite intelektualne svojine predstavlja sastavni deo poslovnog okruženja, koje povoljno utiče na razvoj domaće ekonomije zasnovane na znanju, deluje podsticajno na projekte istraživanja i razvoj sektora nove ekonomije.

Na taj način, srpska privreda može od pretežnog neto korisnika zaštićenih intelektualnih dobara, postati njihov neto davalac, što srednjoročno i dugoročno može povoljno delovati na njene spoljnotrgovinske performanse. Strategija se sastoji od vizije nacionalnog sistema intelektualne svojine 2015. godine i od Akcionog plana sa konkretnim merama koje Srbija mora da sprovede u pravcu realizacije ove vizije. Privredna komora Srbije kao aktivan učesnik u izradi Nacionalne strategije značajan je partner i u njenom sprovođenju kroz Akcioni plan, jer formiranje nacionalnog inovacionog sistema podrazumeva kompleksne pakete stimulativnih pravno institucionalnih uslova za stvaranje novih intelektualnih dobara, njihov transfer i primenu u privredi.

Međutim, od ključne važnosti je i uspostavljanje partnerske saradničke mreže između države, kao finansijera najvećeg dela naučno – istraživačkog rada, javnih naučno – istraživačkih organizacija, odnosno univerziteta kao nosilaca istraživanja i razvoja i privrede koja istovremeno mora biti i sufinansijer i naručilac i korisnik tih rezultata. Kroz partnerski odnos očekuje se da će stvaranje, transfer i ekonomska valorizacija dobara u vidu proizvodnje i prometa robe ili usluga na tržištu obezbediti domaćoj privredi kvalitetne i blagovremene informacije o ponudi domaće intelektualne svojine i adekvatnom načinu njene eksploatacije.

Takođe, očekuje se da će sprovođenje Strategije doprineti efikasnije privredno korišćenje intelektualnog kapitala, stvaranje sigurnijeg ambijent za poslovanje i privlačenje stranih direktnih investicija.

Leave a Reply