Tehno - Nauka

Vlada usvojila Predlog zakona o Srpskoj akademiji nauka i umetnosti

Vlada Republike Srbije usvojila je danas Predlog zakona o Srpskoj akademiji nauka i umetnosti (SANU) kao najvišoj naučnoj i umetničkoj ustanovi u Republici Srbiji koja razvija i podstiče nauku, organizuje i unapređuje osnovna i primenjena naučna istraživanja, podstiče i unapređuje umetničku delatnost i time doprinosi opštem dobru naroda Republike Srbije i države.

Usvojen je i Predlog zakona o potvrđivanju sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Francuske o policijskoj saradnji.

Vlada je na današnjoj sednici donela Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku upravnog odbora Javnog preduzeća „Elektroprivreda Srbije“ o povećanju cene struje u proseku za 10 odsto od 1. marta ove godine.

Usvojena je i izmena i dopuna Odluke o osnivanju Koordinacionog tela za proces pristupanja Evropskoj uniji u cilju efikasnog nastavka rada radnih tela Vlade u procesu pristupanja Evropskoj uniji, a radom Koordinacionog tela rukovodiće predsednik Vlade Srbije.

Usvojena je i Odluka o izmenama i dopunama Odluke o obrazovanju radne grupe za razmatranje pitanja vezanih za status određenih organa, organizacija i službi sa područja AP Kosovo i Metohija, kojom su u sastav radne grupe imenovani predstavnici nadležnih državnih organa, organizacija obaveznog socijalnog osiguranja i reprezentativnog sindikata.

Vlada Srbije usvojila je i Zaključak kojim se preporučuje javnim preduzećima i javnim agencijama da u svojim godišnjim programima poslovanja, odnosno opštim aktima kojima se uređuju zarade direktora i zaposlenih, najviši iznos neto zarade utvrde u visini koja ne prelazi šestostruki iznos prosečne zarade po zaposlenom bez poreza i doprinosa koja je isplaćena u Republici Srbiji za decembar 2009. godine.

Donet je i Zaključak o formiranju radne grupe za razgovore sa Javnim preduzećem „Elektroprivreda Srbije“.

Leave a Reply