Relax · Tehno - Nauka

Xerox patentirao prikaz “rok trajanja” e-dokumenata

Stručnjaci korporacije Xerox, jedne od najjačih kompanija na području inovacija document managementa, koja je u prošloj 2007. godini registrovala 584 patenta i dobila najviše priznanje sa područja unapređenja tehnologije u SAD-u.

Jedan od njih je U.S. patent broj 7254772, koji se odnosi na tehnologiju određivanja i vizuelnog prikazivanja “rok trajanja” elektronskog dokumenta, te prikazivanja njegovog “toka starenja”. Sa prolaskom vremena grafički prikaz dokumenta odražava njegovu aktuelnost, a nakon isteka predviđenog roka dokument može postati nečitljiv.

Ova tehnologija može imati široku primenu u slučajevima kada su podaci sadržani u dokumentu ograničeni vremenom ili sigurnosno osetljivi (kao npr. konkursna dokumentacija, nacrti ugovora ili tajni dokumenti).

Osim tekstualnog elementa, elektronski dokument može da sadrži i grafičke elemente poput slika ili dijagrama, a nakon što mu istekne “rok trajanja”, kompjuterski programi za menadžment dokumenata poput DocuShareTM ili OutlookTM mogu dokument automatski da uklone sa hard diska.

Sve dodatne informacije potražite na www.xerox.com/innovation.

Leave a Reply