Tutorials

Kreiranje kontrolne liste u programu Word

Ako vam je potrebna samo lista za proveru koju možete da odštampate, možete da napravite listu u kojoj svaka stavka ima polje u koje na papiru možete uneti znak za potvrdu. Možete i da kreirate listu za proveru i elektronski stavljate znak za potvrdu otvarajući dokument u programu Word (Microsoft Office Word 2007).

Izaberite jednu od sledećih mogućnosti.


Pravljenje liste za proveru za štampanje

Ako želite samo da kreirate listu za proveru sa kojom ćete raditi na papiru, možete da kreirate listu koja koristi simbol polja kao znak za nabrajanje. Možete da odaberete različite znakove polja.

Način na koji kreirate listu zavisi od toga da li dokument već sadrži listu sa znakovima za nabrajanje sa različitim tipovima znakova za nabrajanje.

Kreiranje liste sa prilagođenim znakovima za nabrajanje

 1. Unesite listu sa stavkama.
 2. Izaberite listu.
 3. Na kartici Početak, u grupi Pasus kliknite na strelicu pored stavke Znakovi za nabrajanje .Slika glavne trake
 4. Kliknite na dugme Definiši novi znak za nabrajanje.
 5. Kliknite na dugme Simbol.
 6. Sa liste Font izaberite font sa simbolima koji je instaliran na računaru, poput fonta Wingdings.
 7. Krećite se kroz listu dostupnih simbola, a zatim dvaput kliknite na simbol polja koji želite da koristite, poput otvorenog polja (Otvoreno polje) ili trodimenzionalnog polja (Trodimenzionalno polje).

Kreiranje tabele radi sprečavanja izmene postojećih znakova za nabrajanje

1. korak: Kreiranje tabele

 1. Na kartici Umetanje, u grupi Tabele izaberite stavku Tabela.Slika glavne trake
 2. Izaberite stavku Umetni tabelu.
 3. U polje Broj kolona unesite vrednost 2.
 4. U polje Broj redova unesite željeni broj redova. Potreban je jedan red za svaku stavku na listi.
 5. Kliknite na dugme U redu.

2. korak: Umetanje poljâ za potvrdu i teksta

 1. Kliknite na ćeliju u gornjem levom uglu.
 2. Na kartici Umetanje, u grupi Simboli izaberite stavku Simbol, a zatim izaberite stavku Više simbola.Slika glavne trake
 3. Izaberite karticu Simboli.
 4. Sa liste Font izaberite font sa simbolima koji je instaliran na računaru, poput fonta Wingdings.
 5. Krećite se kroz listu dostupnih simbola, a zatim dvaput kliknite na simbol polja koji želite da koristite, poput otvorenog polja (Otvoreno polje) ili trodimenzionalnog polja (Trodimenzionalno polje).
 6. Kliknite na dugme Zatvori
 7. Kliknite na sledeću ćeliju u koju želite da umetnete polje, a zatim pritisnite kombinaciju tastera CTRL+Y za umetanje još jednog polja.
 8. Kada umetnete polje za svaku željenu stavku, kliknite na ćeliju u gornjem desnom uglu i otkucajte tekst za prvu stavku. Ponovite ovaj korak za svaku stavku na listi.

3. korak: Popravljanje rasporeda

Iako koristite tabelu da biste da biste napravili raspored na listi, verovatno želite da prilagodite razmak tako da kolona koja sadrži polja za potvrdu ne bude preširoka, a da tekst bude poređan blizu polja za potvrdu. Verovatno nećete želeti linije ivice koje Word obično uključuje u tabelu. Da biste načinili prilagođavanja, postupite na sledeći način:

 1. Kliknite desnim tasterom miša na tabelu, postavite pokazivač na stavku Automatski uklopi, a zatim izaberite stavku Automatski uklopi u sadržaj.
 2. Kliknite desnim tasterom miša na tabelu, izaberite stavku Svojstva tabele, a zatim izaberite karticu Tabela.
 3. Izaberite stavku Opcije i u polja Levo i Desno unesite broj koji će obezbediti nešto prostora između polja za potvrdu i teksta, npr. 0,05 centimetara, a zatim kliknite na dugme U redu.
 4. Na kartici Tabela izaberite stavku Ivice i senčenje, a zatim karticu Ivice.
 5. U grupi Postavka kliknite na ikonu Nijedan, a zatim na dugme U redu. Napomena Pošto uklonite ivične linije, možda ćete i dalje moći da vidite sive ivične linije. To su koordinatne linije tabele i one se ne prikazuju na odštampanom dokumentu. Ako uopšte ne želite da ih vidite, možete ih sakriti tako što ćete na kontekstualnoj kartici Alatke za tabele, na kartici Raspored, u grupi Tabela kliknuti na dugme Prikaži koordinatne linije.

  Slika glavne trake

Vrh stranice Vrh stranice

Pravljenje liste za proveru u koju možete da unosite znakove za potvrdu u programu Word

Da biste koristili polja u koja možete da unosite znakove za potvrdu u programu Word, u dokument umetnite obrazac za polja za potvrdu. To će najbolje izgledati ako za poravnavanje polja za potvrdu sa tekstom koristite tabelu, tako da vaš prvi korak treba da bude kreiranje tabele. Pošto kreirate tabelu, polja za potvrdu možete da umećete u jednu kolonu, a tekst u drugu, a zatim možete da popravite raspored. Zaključajte obrazac da biste uneli znakove za potvrdu.

Rezultat izgleda kao na sledećoj ilustraciji.

Primer liste za proveru

1. korak: Kreiranje tabele

 1. Na kartici Umetanje, u grupi Tabele izaberite stavku Tabela.Slika glavne trake
 2. U polje Broj kolona unesite vrednost 2.
 3. U polje Broj redova unesite željeni broj redova. Potreban je jedan red za svaku stavku na listi.

Ne obraćajte pažnju na veličinu kolona ili ivičnih linija u tabeli. Možete ih popravite kasnije.

2. korak: Umetanje poljâ za potvrdu i teksta

Da biste dodali polja u koja ćete moći da unesete znakove za potvrdu, treba da koristite karticu Projektovanje.

Prikazivanje kartice „Projektovanje“

 1. Kliknite na dugme Microsoft Office Slika dugmeta, a zatim izaberite stavku Opcije programa Word.
 2. Izaberite stavku Popularno.
 3. Potvrdite izbor Prikaži karticu „Projektovanje“ u glavnoj traci. Napomena Glavna traka je komponenta interfejsa Microsoft Office Fluent.

Dodavanje polja za potvrdu

 1. Kliknite na ćeliju u gornjem levom uglu umetnute tabele.
 2. Na kartici Developer, u grupi Kontrole izaberite stavku Nasleđene alatke.Slika dugmeta
 3. U odeljku Stari obrasci kliknite na dugme Polje za potvrdu u obrascu Slika dugmeta. Napomena Ako polje za potvrdu ima sivu pozadinu, u grupi Kontrole kliknite na dugme Nasleđene alatke, a zatim izaberite stavku Senčenje polja obrasca Slika dugmeta kako biste uklonili sivo osenčenu pozadinu.
 4. Kliknite na sledeću ćeliju gde želite da umetnete polje za potvrdu, a zatim pritisnite kombinaciju tastera CTRL+Y da biste umetnuli još jedno polje.
 5. Kada umetnete polje za potvrdu za svaku željenu stavku, kliknite na ćeliju u gornjem desnom uglu i upišite tekst za prvu stavku. Ponovite ovaj korak za svaku stavku na listi.

3. korak: Popravljanje rasporeda

Iako koristite tabelu da biste rasporedili listu, verovatno želite da prilagodite razmak tako da kolona koja sadrži polja za potvrdu ne bude preširoka, a da tekst bude poređan blizu polja za potvrdu. Verovatno nećete želeti da budu prikazane linije ivice koje Word obično dodaje u tabelu. Postupite na sledeći način da biste načinili prilagođavanja:

 1. Kliknite desnim tasterom miša na tabelu, postavite pokazivač na stavku Automatski uklopi, a zatim izaberite stavku Automatski uklopi u sadržaj.
 2. Kliknite desnim tasterom miša na tabelu, izaberite stavku Svojstva tabele, a zatim izaberite karticu Tabela.
 3. Izaberite stavku Opcije i u polja Levo i Desno unesite broj koji će obezbediti nešto prostora između polja za potvrdu i teksta, npr. 0,05 centimetara, a zatim kliknite na dugme U redu.
 4. Na kartici Tabela izaberite stavku Ivice i senčenje, a zatim karticu Ivice.
 5. U grupi Postavka kliknite na ikonu Nijedan, a zatim na dugme U redu. Napomena Pošto uklonite ivične linije, možda ćete i dalje moći da vidite sive linije. To su koordinatne linije tabele i one se ne prikazuju na odštampanom dokumentu. Da biste sakrili koordinatne linije tabele na ekranu, na kontekstualnoj kartici Alatke za tabele izaberite karticu Raspored, a zatim u grupi Tabela izaberite stavku Prikaži koordinatne linije.

4. korak: Zaključavanje obrasca

Da biste stavke obeležili znakovima za potvrdu klikom na polje za potvrdu, potrebno je da zaključate obrazac. Međutim, ako je obrazac zaključan, nećete biti u mogućnosti da menjate tekst ili raspored, pa se uverite da ste ovaj korak preduzeli na kraju.

Napomena Ako želite da proverite pravopis u listi, potrebno je da pre nego što zaključate obrazac pokrenete kontrolor pravopisa u dokumentu.

Kada želite da uredite dokument, obrazac možete lako da otključate. Samo ne zaboravite da ga ponovo zaključate kako biste mogli da kliknete na polja za potvrdu.

Zaključavanje obrasca

 1. Uverite se da se ne nalazite u režimu za dizajniranje tako što ćete na kartici Projektovanje, u grupi Kontrole kliknuti na dugme Režim za dizajniranje.Slika glavne trake
 2. Na kartici Developer, u grupi Zaštita izaberite stavku Zaštita dokumenta, a zatim izaberite stavku Ograničavanje oblikovanja i uređivanja.
 3. U oknu zadataka Zaštita dokumenta, u odeljku Ograničenja uređivanja potvrdite izbor Dozvoli samo ovaj tip uređivanja za ovaj dokument.
 4. Sa liste ograničenja uređivanja izaberite stavku Popunjavanje obrazaca.
 5. U okviru Primena pojačane zaštite kliknite na dugme Da, primeni pojačanu zaštitu.
 6. Da biste dokumentu dodelili lozinku tako da samo redaktori koji je znaju mogu da uklone zaštitu, upišite lozinku u polje Unesite novu lozinku (opcionalno), a zatim potvrdite lozinku. Važno Ako odaberete da ne koristite lozinku, svi redaktori će moći da promene vaša ograničenja uređivanja.

Otključavanje obrasca

 1. Na kartici Developer, u grupi Zaštita izaberite stavku Zaštita dokumenta, a zatim izaberite stavku Ograničavanje oblikovanja i uređivanja.
 2. U oknu zadataka Zaštita dokumenta izaberite stavku Prestanak zaštite.

Napomena Ako ste koristili lozinku za dodavanje zaštite dokumenta, potrebno da prvo unesete lozinku da biste mogli da je uklonite.

Leave a Reply