Tutorials

Kreiranje sloja sa grafičkim objektom

U Photoshop-u možete kreirati posebnu vrstu layer-a, takozvane shape layere, koji se dobijaju korišćenjem alatki shape tool ili pen tool

Photoshop nudi mogućnost kreiranja posebnih slojeva sa grafičkim objektima, tzv. shape layer-a, korišćenjem alatki shape tool() ili pen tool. Tehnički gledano, shape layer predstavlja obični fill (popunjavajući) layer sa popunjenim vektorskim putanjam (clipping path). Popunjavajući sloj definiše boju grafičkog objekta, dok vektorske putanje određuju geometrijski oblik objekta. Pri tome, vi možete izmeniti boju popune i druge atribute grafičkog objekta preuređenjem popunjavajućeg sloja i primenom različitih stilova na sloj. Tajođe, možete promeniti i sam geometrijski oblik, preuređenjem vektorskih putanja.
Za kreiranje novog sloja sa grafičkim objektom, uradite sledeće:

Odredite foreground boju, koja će zapravo biti boja ispune grafičkog objekta.

Izaberite alatku rectangle tool (), zatim rounded rectangle tool (), ili ellipse tool (), ili alatku line tool (); dodatno, u Photoshop-u, možete izabrati polygon tool (), custom shape tool (), pen tool (), ili alatku freeform pen tool ().

Na paleti Options, kliknite dugme Create New Shape Layer (), i podesite naredne opcije:

Izaberite stil za sloj preko palete Layer Style, radi primene predefinisanog stila na grafički objekat.
Odresite transparentnost sloja preko klizača Opacity unutar palete Layer Style.
Ukoliko koristite alatku custom shape tool, izaberite neki od predefinisanih oblika sa palete Shape.
Dodatno, možete podesiti opcije koje su vezane za pojedinačne alatke.

Ako pri formiranju sloja koristite alatku shape tool, prevucite oblik na platno (canvas) radi iscrtavanja objekta. Ukoliko pak, koristite pen tool alatku, kliknite ili prevucite mišem na platno radi iscrtavanja objekta.

Ako želite, možete na istom sloju (shape layer-u) iscrtati više objekata, zato samo nastavite sa daljim crtanjem:

  • Izaberite opciju shape area radi određivanja šta će se desiti u slučaju pojave preseka kod preklapanja objekata.
  • Možete izabrati i druge alatke sa palete, radi iscrtavanja više različitih objekata na istom sloju.
  • Kada koristite alatku shape tool, takođe možete selektovati različite grafičke oblikepreko palete Options.

Na kraju, kliknite dugme OK () na paleti Options, ili pritisnite taster Enter, radi oslobađanja alatki za crtanje geometrijskih oblika.

Leave a Reply