Tutorials

Višestruke reference na fusnote

Ponekad će vam se javiti potreba da određeni citat, pasus ili slično, referencirate više od jedanput. Šta onda uraditi?

Microsoft Word nam omogućava da u dokumentima kreiramo fusnote (footnote) i endnote (endnote), te da automatski preuzima brigu o vođenju redosleda ovih zapisa. Povremeno, međutim, javiće vam se potreba da određeni citat ili slično, referencirate više od jedanput, pa tada nabrajanje u tekstu treba da ide recimo sledećim redom 1, 2, 2, 3, 1, 4; umesto podrazumevanog automatskog nabrajanja 1, 2, 3, 4 i tako dalje. Postavlja se pitanje, da li je ovo u Word-u moguće dobiti automatski, umesto va to radite vi, ručno?

Ovakva funkcija je ugrađena u Word, ali je nećete naći u meniju Insert > Footnote. Word dodatne reference ka fusnotama ili endnotama uzima u obzir kao “ukrštene-reference” (cross-references). Procedura za dodavanje ovih “ukrštenih-referenci” je ista i za fusnote i za endnote; a radi jednostavnosti i jasnoće objasnićemo samo kako se to radi sa fusnotama.

Da bi uneli referencu ka već postojećoj fusnoti, postavite kurzor na poziciju na koju želite da se pojavi oznaka reference. Potom izaberite meni Insert > Reference > Cross-reference da bi vam se otvorio “Cross-reference” dijalog prozor. Iz liste “Reference Type” izaberite Footnote, a iz liste “Insert Reference To” izaberite Footnote Number. U listi “For Which Footnote” će vam se izlistati sve ubačene fusnote , pa vi izaberite odgovarajuću i kliknite “Insert” da bi dodali referencu.

U ovom momentu, videćete cross-reference-u u jednoj od dve forme. Ukoliko je Word podešen da rezultate automatskih polja (field), cross-reference-a će biti prikazana kao oznaka reference (npr. kao broj fusnote na koju ukazuje), korišćenjem iste šeme nabrajanja i brojeva, kao i fusnota na koju želite da referencira. Ukoliko je Word podešen da pikazuje kodove automatskih polja (field codes), cross-reference-a će se prikazati kao NOTEREF polje , a uzeće formu {NOTEREF _RefNNNNNNNNN}, gde oznake “N” predstavljaju cifre. Da bi promenili prikaz automatskih polja iz rezultata u kodove i obratno, pritisnite kombinaciju tastera [Alt+F9], ili izaberite meni Tools > Options > View pa kliknite polje za potvrdu “Field Codes”.

Kada dodate u tekst unakrsnu-referencu, dijalog prozor će i dalje ostati vidljiv, tako da možete dodati još neke unakrsne-reference ukoliko je potrebno. Iz dijalog prozor možete preći u dokument bez istovremenog zatvaranja dijaloga pritiskom kombinacije [Ctrl+Tab], ili jednostavnim klikom miša na površinu dokumenta. Jednostavno postavite kurzor na poziciju gde želite da dodate sledeću unakrsnu-referencu, pa se vratite u dijalog “Cross-reference” da bi ubacili novu referencu. Kada završite sa dodavanjem svih unakrsnih-referenci, kliknite “Close” u dijalog prozoru.

Da bi potpuno iskoristili mogućnosti ove funkcionalnosti, potrebno je da obratite pažnju na nekoliko stvari. Prva stvar, na koju treba da obratite pažnju kada dodajete unakrsnu referencu je da zapazite da Word ne koristi automatski isti format za oznake referenci fusnota i unakrsne-reference. Podrazumevano je da (misli se, sve dok vi sami ne promenite definiciju stila za reference fusnota), se oznake referenci fusnota pišu manjim fontom u odnosu na ostali tekst, i to u superskriptu (u indeksu). Međutim, ubačena unakrsna-referenca je formatirana kao i okolni tekst, što možete videti na slici. Ukoliko želite, možete selektovati svaku pojedinačnu unakrsnu-referencu i zatim promeniti formatiranje, radi boljeg izgleda.

Da bi Word-u ukazali na potrebu da format unakrsnih-referenci ujednači sa formatom originalnih oznaka referenci fusnota, potrebno je da samo u automatska polja dodate parametar “\F“. Pritisnite [Alt+F9] da bi prebacili prikaz polja u kodove, i dodajte parametar na kraj polja – {NOTEREF _RefNNNNNNNNN \f}. Potom, dok se kurzor još nalazi u automatskom polju, pritisnite F9 radi ažuriranja polja, i zatim pritisnite kombonaciju tastera [Alt+F9] da bi prikazali rezultate polja. Forma unakrsnih referenci će se izmeniti i biće kao kod oznaka referenci fusnota.

Kada ste ovako dodali unakrsne reference, morate obratiti pažnju i na sledeće; kada dodajete ili brišete fusnote, Word će automatski izvršiti renumeraciju svih fusnota, ali ne i unakrsnih-referenci. Da promenili i redosled unakrsnih-referenci, moraćete da izvršite “osvežavanje” (update) automatskih polja.

Leave a Reply