Bosch i elektroliza vodonika

Kada je reč o zelenom vodoniku, Bosch je “nagazio gas”: u interesu delotvorne klimatske akcije, kompanija planira ne samo da koristi ovo novo gorivo, već i da bude jedna od kompanija koje ga proizvode. Upravo zato Bosch razvija poslovanje u oblasti komponenti za elektrolizatore, koji koriste elektrolizu za razlaganje vode na vodonik i kiseonik. U idealnom slučaju, električna energija za ovu svrhu se proizvodi iz obnovljivih izvora kao što su vetar ili fotonaponska energija, u slučaju čega je rezultat poznat kao „zeleni vodonik”.

„Ne možemo dozvoliti da više odlažemo klimatsku akciju, pa je naš cilj da iskoristimo Bosch tehnologiju da podržimo brzu ekspanziju proizvodnje vodonika u Evropi”, rekao je dr Štefan Hartung, predsednik Upravnog odbora kompanije Robert Bosch GmbH, prilikom predstavljanja godišnjih rezultata kompanije. „Kako bismo to uradili, iskoristićemo naše znanje i iskustvo u tehnologiji gorivnih ćelija”, dodao je dr Markus Hejn, član Upravnog odbora kompanije Bosch i predsednik poslovnog sektora Mobility Solutions.

Oslanjajući se na tu stručnost, Bosch će zadužiti poslovni sektor Mobility Solutions za razvoj komponenti elektrolizatora i uložiti do 500 miliona evra u taj poduhvat do kraja dekade. U svetlu diverzifikacije energije, udaljavanja od fosilnih goriva i potrebe za smanjenjem emisije CO2, potražnja za zelenim vodonikom brzo raste – ne samo u energetski intenzivnim industrijama kao što su čeličane, hemijska industrija i prevoz teškog tereta, već i privatne nekretnine. Prema EU, potražnja bi trebalo da poraste na nekih deset miliona metričkih tona godišnje do 2030. Bosch predviđa da će se globalno tržište komponenti elektrolizatora povećati na

Bosch razvija sklop – ključnu komponentu elektrolizatora

Kao i u slučaju gorivne ćelije, ključna komponenta elektrolizatora je sklop koji se sastoji od nekoliko stotina pojedinačnih ćelija povezanih u seriju. U svakoj od tih ćelija koristi se električna energija da razloži vodu na vodonik i kiseonik. To je obrnuto od onoga što se dešava u gorivnoj ćeliji, gde se električna energija proizvodi kombinovanjem vodonika i kiseonika. U oba slučaja, hemijska reakcija je potpomognuta membranom za razmenu protona (PEM). Bosch sarađuje sa brojnim partnerima na razvoju načina kombinovanja sklopa elektrolizatora sa kontrolnom jedinicom, energetskom elektronikom i raznim senzorima kako bi se napravio „pametni modul”. Sa pilot postrojenjima koja bi trebalo da počnu sa radom u narednoj godini, kompanija planira da isporučuje ove pametne module proizvođačima postrojenja za elektrolizu i dobavljačima industrijskih usluga od 2025. godine.

Pomoću jednostavnog procesa Bosch će uključiti veliki broj ovih kompaktnih modula. Oni se zatim mogu koristiti kako u manjim jedinicama kapaciteta do deset megavata, tako i u gigavatnim postrojenjima na kopnu i na moru – bilo u projektima novogradnje ili u postojećim postrojenjima za prelazak na proizvodnju zelenog vodonika. Da bi se maksimizovala efikasnost proizvodnje vodonika i produžio vek trajanja sklopa, pametni moduli treba da budu povezani na Bosch cloud. U isto vreme, očekuje se da će korišćenje modularnog dizajna za elektrolizatore učiniti održavanje fleksibilnijim: svaki planirani rad će zahtevati gašenje samo određenih delova postrojenja, umesto celog objekta. Bosch takođe radi na konceptima usluga koji će uključivati reciklažu komponenti u cilju promovisanja cirkularne ekonomije.

Bosch može da iskoristi svoje jake strane u masovnoj proizvodnji i ekonomiji obima

Za razliku od mnogih komponenti elektrolizatora koje se trenutno mogu naći na tržištu, pametni moduli kompanije Bosch će se masovno proizvoditi. Takva proizvodnja će generisati ekonomiju obima. „Dva ključna faktora su uključena u povećanje proizvodnje vodonika: brzina i cena”, rekao je Hejn. „Upravo tu možemo da iskoristimo naše jake strane, zahvaljujući našoj stručnosti u masovnoj proizvodnji i našem praktičnom znanju i iskustvu u automobilskoj industriji.” Bosch sada planira da pokrene masovnu proizvodnju što je moguće Strana 3 od 4 pre na brojnim lokacijama u Evropi. One obuhvataju Bamberg i Fojerbah (Nemačka), Tilburg (Holandija), Linc (Austrija) i Češke Budejovice (Češka).

Proširenje portfolija kompanije Bosch će sačuvati poslove

Transformacija automobilskog sektora koja je u toku predstavlja ogroman izazov za industriju u celini. Kao i uvek, Bosch reaguje tako što će uvoditi inovacije. Ulaskom u novu oblast poslovanja – onu koja će postojećem poslovanju vezano sa rešenjima za mobilnost dodati deo koji se ne bavi automobilima – kompanija koristi priliku da dodatno zaštiti poslovanje i zaposlene. Očekuje se da će u narednim godinama ovo proširenje na komponente elektrolizatora stvoriti mogućnosti rada za stotine saradnika. „Mi zapravo radimo tri stvari odjednom”, rekao je Hejn. „Dajemo važan ekološki, ekonomski i društveni doprinos.”

Bosch radi na mobilnim i stacionarnim gorivnim ćelijama

Bosch čvrsto veruje u vodonik kao gorivo budućnosti, a takođe radi i na stacionarnim i mobilnim gorivnim ćelijama. Planira se korišćenje stacionarnih ćelija kao male elektrane na datim lokacijama za gradove, centre podataka, tržne centre, poslovne parkove i kao mesta za punjenje električnih vozila. Bosch planira da koristi mobilne gorivne ćelije za omogućavanje klimatski neutralnog transporta robe, u početku vezano za kamionski transport. Portfolio proizvoda kompanije koji se odnose na vozila u ovoj oblasti kreće se od pojedinačnih senzora do osnovnih komponenti kao što su električni vazdušni kompresor, sklop i kompletni moduli gorivnih ćelija. Početak proizvodnje očekuje se ove godine.