Geodetske organizacije počev od 15. novembra 2019. godine putem eŠaltera obavljaju elektronsku komunikaciju sa Republičkim geodetskim zavodom i njegovim užim organizacionim jedinicama u skladu sa Zakonom o postupku upisa u KN i KV i Zakonom o državnom premeru i katastru.

Uvođenjem ovog informacionog sistema automatizuje se deo aktivnosti u poslovnom procesu, povećava efikasnost u obradi zahteva i smanjuje potreba za posetom službama katastra nepokretnosti.

eŠalter omogućava siguran, jednostavan i efikasan način da elektronskim putem podnesu zahtev i izvrše neophodnu komunikaciju. Na raspolaganju korisnici usluga imaju uvid u kompletnu istoriju komunikacije (razmenjenih poruka i dokumenata), podnetih i obrađenih zahteva, kao i uvid u trenutni status obrade predmeta.

U cilju jednoobraznog postupanja i otklanjanja svih neodumica koje su posledica usvajanja i početka primene novog sistema funkcionisanja, ukazala se potreba za objavljivanjem geodetsko – katastarske prakse koja daje odgovore na pitanja pristigla od strane Geodetskih organizacija i organizacionih jedinicama Zavoda.

Publikovanje geodetsko –katastarske prakse će biti redovna aktivnost Zavoda i prikazana je na web linku u nastavku:
http://www.rgz.gov.rs/dokumenta/katastarsko-geodetska-praksa