Evropski projekat “RRI Tools” pokrenut je s idejom da osnaži sve učesnike kako bi dali svoj doprinos Odgovornom istraživanju i inovacijama (Responsinle Research and Innovation – RRI) u skladu sa stvarnim potrebama društva. Prema rezultatima sa 27 radionica održanih u 24 evropske zemlje, koje su okupile 411 učesnika iz redova donosioca odluka, naučnika, predstavnika privrede i industrije, udruženja građana i obrazovne zajednice, Odgovorno istraživanje i inovacije otvaraju značajne mogućnosti i privredi i nauci. Radionice su poslužile kao povod za diskusiju svih zainteresovanih aktera o tome šta vide kao mogućnosti, a šta kao prepreke u prihvatanju ovog pristupa i prikupljanju ideja za praktične mere za uvođenje RRI koncepta. Rezultati ovih panevropskih konsultacija predstavljeni su u okviru RRI Tools sastanka održanog u Paviljonu znanja u naučnom centru Ciencia Viva u Lisabonu, 23. aprila 2015. godine.

 

 

Prva radionica u Srbiji je održana u Beogradu, u organizaciji Centra za promociju nauke Prisustvovali su joj visoki predstavnici iz Albanije, Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Hrvatske i Srbije, među kojima pomoćnik ministra iz Ministarstva nauke Republike Srpske, pomoćnik ministra iz Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Srbije, tim iz Ministarstva nauke Crne Gore, Dekan Elektrotehničkog fakulteta iz Podgorice, predstavnici Univerziteta iz Tirane, Rijeke, Sarajeva i Beograda, predstavnici privrede iz Hrvatske i Srbije, kao i predstavnici civilnog sektora iz Crne Gore i Srbije. Najbitniji zaključci radionica ukazuju da treba ojačati saradnju između svih aktera koji su uključeni u proces naučnog istraživanja i inovacija, omogućiti transparentne procese odlučivanja kroz koje će svi pripadnici društva moći da učestvuju u usmeravanju procesa istraživanja i inovacija ka stvarnim potrebama društva.

 

Učesnici su u različitim zemaljama identifikovali veliki broj mogućnosti koje bi proistekle iz primene RRI praksi, procedura i načina rada. Istakli su da RRI pruža priliku za približavanje društva i nauke, kako bi se izbegle kontraverzne situacije u budućnosti. Takođe, uočena je još jedna prednost koju pruža RRI, a to je unapređenje naučnog pristupa i razvoja karijera u nauci, kroz proširivanje uloge koju naučnici imaju u društvu i kroz usmeravanje fokusa istraživanja ka konkretnim problemima današnjeg doba. Učesnici su takođe podvukli još jednu ulogu RRI projekta: demokratizaciju kao posledicu povećanog angažovanja građana i građanki. Takođe, naglašeno je da će RRI dovesti do unapređenja demokratije kroz veće uključivanje građana i građanki, i unapređivanje procesa učenja kroz povezivanje istraživanja i prakse.

 

Glavne prepreke koje učesnici vide kao kočnice postizanje RRI ciljeva tiču se stavova, znanja, veština i resursa – to su posebno prihvatanje i razumevanje toga šta RRI predstavlja za svaku od zainteresovanih strana, otpor prema promenama i usmeravanje ka kratkoročnim ciljevima i ekonomskoj dobiti u istraživanju, inovacijama i politikama. Nepredvidivost i nesigurnost u oblasti nauke takođe su bili istaknuti, jer ovaj aspekt

 

otežava upravljanje i planiranje ishodima istraživanja. Učesnici su takođe naglasili manjak prilika za saradnju između zainteresovanih aktera, nedostatak vremena, novca, ljudi i infrastruktura, kao i manjak stručnih znanja i obuka kako bi se implementirao RRI pristup, kao i dodatnih veština naučnika koje izlaze iz polja njihove ekspertize, kao što su veštine komunikacije.

 

Na širem planu, dok većina zainteresovanih strana ima dovoljno znanja o uključivanju javnosti, čini se da nedovoljno znaju o drugim aspektima Odgovornog istraživanja i inovacija. Takođe, postoji snažna tendencija aktera da smatraju da su za RRI odgovorni drugi učesnici, a ne oni sami.

rri tools

Kako bi se ohrabrilo brže usvajanje ideja Odgovornog istraživanja i inovacija u većoj meri, učesnici su predložili da se formuliše radna verzija RRI definicije, koja će biti jasna i zajednička za sve zainteresovane aktere, a istovremeno verno odražavati njihove realnosti; stvarajući prilike za saradnju i izgrađivanje veza između različitih zainteresovanih aktera, kao i njihovo povezivanje sa javnošću; razvijajući obuke i smernice o tome kako biti u skladu sa RRI principima. Druge preporuke podrazumevaju: unapređenje etičkih standarda finansiranja, nagrađivanja i promocije u cilju podsticanja istraživača da uzimaju u obzir i posledice svojih istraživanja; razmatranje potreba društva i društveno poželjnih rezultata u sferi finansiranja istraživanja; uključivanje etike i komunikacijskih veština u okviru školovanja; ugrađivanje RRI aspekata u organizacione strukture kroz integraciju RRI principa u strategije, povelje i politike.

 

Za više detalja o zaključcima, pogledajte rezime koji je dostupan ovde, a punoj verziji izveštaja “Analiza potreba i ograničenja grupa zainteresovanih RRI aktera u Evropi” možete pristupiti ovde.