data protection

Sa ciljem da se zameni Direktiva o zaštiti podataka iz 1995. godine, u zemljama Evropske unije 25. maja će početi da se primenjuje Opšta uredba Evropske unije o zaštiti podataka o ličnosti (General Data Protection Regulation), jedan od najznačajnijih međunarodnih akata u oblasti zaštite podataka o ličnosti, koji uvodi nova i sveobuhvatnija pravila u pogledu korišćenja i zaštite podataka o ličnosti, a kazne za nepoštovanje ovih propisa dosežu i do 20 miliona evra.

U organizaciji PKS-Privredne komore Beograda i Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti, danas je, u Privrednoj komori glavnog grada, održana info sesija o aktuelnostima iz oblasti GDPR-a, u nameri da se privrednicima približi značaj GDPR-a i kako će uticati na privredu i organe javne vlasti čija je obaveza da štite prava pojedinca.

Veliko interesovanje privrednika za ovaj skup je izazvano i činjenicom da je važenje akta prošireno i izvan EU, pa se Uredba primenjuje i na obradu podataka o ličnosti lica koja se nalaze u Evropskoj uniji, a koju obavlja rukovalac ili obrađivač podataka koji nema poslovno sedište u Evropskoj uniji, ukoliko su aktivnosti povezane s nuđenjem roba i usluga licima u Evropskoj uniji ili praćenjem ponašanja građana EU.

U tom smislu, privredna društva koja imaju poslovno sedište u Srbiji, a bave se ponudom roba i usluga licima u EU ili praćenjem njihovog ponašanja, moraju da poštuju pravila Uredbe ukoliko obrađuju podatke o ličnosti lica u Evropskoj uniji.
Podaci se mogu obrađivati samo u skladu sa zakonom i u predviđene i dozvoljene svrhe, mora se obezbediti tačnost i sigurnost podataka, da se prikuplja minum potrebnih podataka i da se oni moraju uništiti ili depersonalizovati nakon što je ostvarena njihova svrha.

U Srbiji se čeka na novi Zakon o zaštiti podataka o ličnosti, koji bi inkorporirao načela GDPR u domaći pravni okvir i tako uskladio ovu oblast sa EU standardima, što je od presudnog značaja za razvoj domaćih kompanija koje u svom poslovanju koriste podatke o ličnosti, jer se jedino na taj način obezbeđuje pravna sigurnost.