Nova CORS stanica iz sastava nacionalne GNSS mreže Republike Srbije – AGROS, koja je alocirana u Službi za katastar nepokretnosti Knjaževac (KNjA) ravnopravno uključena u referentnu evropsku mrežu GNSS stanica EUREF počev od 1864. GPS nedelje tj. od 27.09.2015. godine.

Evropska permanentna mreža (EPN) predstavlja referentnu naučno-istraživačku osnovu sastavljenu od skoro 250 kontuinualno operativnih GNSS stanica za praćenje, čije precizne koordinate, sračunate na nedeljnom nivou, koristi EUREF podkomisije Međunarodne geodetske asocijacije za potrebe realizacije i održavanja evropskog terestričkog referentnog sistema,ETRS89. Ovaj referentni sistem predstavlja okosnicu za sve geografske, geodetske i geodinamičke projekte koji se realizuju na teritoriji Evrope, kako na nacionalnom, tako i na međunarodnom nivou u skladu sa INSPIRE direktivom Evropske unije i uz podrškuEuroGeographics-a.

S obzirom da je Evropska permanentna mreža deo Međunarodne GNSS mreže, važno je reći da je time, treća srpska GNSS stanica (KNjA), postala sastavni deo globalnog terestričkog referentnog sistema (ITRS), odnosno njegove realizacije ITRF2008 – IGb08, koji je baza za definisanje ETRS-a.

Originalne dnevne i časovne, opservacione i navigacione datoteke sa rezultatima GPS iGLONASS satelitskih merenja izvršene na stanici u Knjaževcu, dostupne su na FTP serverima arhivskih regionalnih centara BKG (Bundesamt für Kartographie und Geodäsie, Nemačka) i OLG(Institute for Space Research (ISR/ASS), Grac) u 30-sekundnom Hatanaka RINEX formatu.

Ažurirane su referentne datoteke sa koeficijentima za uticaj pomeranja nivoa svetskih mora i okeana i uticaj pomeranja centra mase Zemlje na lokaciji nove EPN stanice.

Pored pomenute CORS (Continuously Operating Reference Station) stanice, koja je uspešno prošla detaljnu proceduru validacije kvaliteta, još dve permanentne stanice iz AGROS mreže su primljene u evropsku GNSS mrežu, Šabac i Novi Pazar. Navedene dve stanice su aktivne u EPN mreži počev od 1850. GPS nedelje tj. od 22.06.2015. godine.

Jedna od prednosti učešća u sastavu evropske GNSS mreže ogleda se u javno dostupnim rezultatima analiza koje se sprovode u lokalnim analitičkim centrima. Transparentan uvid u precizne ITRS/ETRS89 koordinate i tektonske pomeraje, parametre troposferske refrakcije, korekcije satelitskih efemerida i časovnika u realnom vremenu i vremenske serije koordinata i reziduala za stanice u Novom Pazaru, Šapcu i sada Knjaževcu, biće omogućen putem internet prezentacije EPN mreže.

U sam projekat GNSS globalizacije uključeno je više od 100 evropskih agencija, instituta i univerziteta, pa je visoka pouzdanost takve mreže zasnovana na redundantnosti i uniformnim pravilima koja garantuju kvalitet kako sirovihGNSS podataka, tako i rezultujućih pozicija baznih stanica.

Pored svoje ključne uloge u definisanju ETRS89 geodetskog datuma, podaci iz EPN mreže se takođe upotrebljavaju za širok dijapazon naučnih aplikacija kao što su: monitoring deformacija površinskih slojeva Zemljine kore, praćenje i modeliranje nivoa svetskih mora i okeana, predikcija kosmičkog vremena i numerička vremenska prognoza.

Integracija permanentnih stanica srpske referentne GNSS mreže u EPN sistem predstavlja još jednu značajnu potvrdu kvaliteta funkcionisanja AGROS mreže u smislu pouzdanosti podataka koji se dostavljaju krajnjim korisnicima sistema. Pored toga, Republički geodetski zavod je na ovaj način svrstava u red renomiranih međunarodnih institucija koje se bave analizom GNSSpodataka.