ICT

Društvo za informatiku Srbije organizuje 30. juna 2021 u 11:00 naučno stručni skup „INFORMATIKA 2021“. Skup se zbog pandemije održava u hibridnoj formi i to uživo, u sali 3 Privredne komore Srbije, i u on lajn formi na linku.

Kratko Vam predstavljamo sadžaje i poruke predviđenih predavanja:

Naučno predavanje na temu “Izazovi Event Sourcing pristupa” će održati prof. dr Slađan Babarogić, sa FON-a.  Uz konstataciju da su večiti problemi u razvoju softvera i dalje prisutni i da i danas imamo visok procenat neuspešnih softverskih projekata, mora se priznati da je u poslednje dve dekade došlo do značajnog pozitivnog pomaka u pogledu razvoja metodologija za razvoj softvera, softverskih arhitektura, novih programskih jezika, softverskih alata i tehnologija. Među tim obećavajućim novim paradigmama, koje mogu ubrzati razvoj softverskih sistema a kasnije obezbediti operativnu pouzdanost i skalabilnost, značajno mesto zauzimaju arhitekturni uzor CQRS i Event Sourcing mehanizam za perzistenciju stanja objekata. Nakon kratkog istorijata nastanka, prikaza prednosti i mana, akcenat se stavlja na identifikovane izazove primene Event Sourcing pristupa. (kontakt: sladjan.babarogic@fon.bg.ac.rs)

„Primena Model-Driven pristupa u industriji 4.0 – namenski jezik za modelovanje procesa proizvodnje“ tema je naučnog predavanja prof. dr Slavice Kordić sa FTN. Primena Model Driven Software Development (MDSD) pristupa podrazumeva da se model razmatranog sistema na dovoljno visokom nivou apstrakcije i sa zadovoljavajućim stepenom formalnosti tretira kao deo implementacije, jer se automatizovanim postupcima, kroz jednu ili više transformacija, prevodi u programski kod koji se direktno može izvršavati na izabranoj ciljnoj platformi. U ovom radu predstavljena je primena ovog pristupa u Industriji 4.0. Predložen je jedan namenski jezik (Domain Specific Modeling Language – DSML) pod nazivom MultiProLan, namenjen modelovanju proizvodnih procesa. Pomoću koncepata jezika MultiProLan specificiraju se proizvodni procesi na formalan način i kreiraju modeli. Na osnovu modela proizvodnih procesa automatski se generišu instrukcije za pametne resurse koji učestvuju u procesu, čime se obezbeđuje visok stepen automatizacije proizvodnje. (kontakt: slavica@uns.ac.rs)

Stručno predavanje  „Nadzor i upravljanje u Data centru“ će održati Miodrag Nikolić iz domaće kompanije „Comtrade Distribution“. Razvoj i sve šira primena IT dovela je do naglog i ogromnog porasta količine podataka. Prema Forbsu, 90 odsto svih podataka generisano je za poslednje 2 godine. Obrada i čuvanje ove količine podataka obavljaja se u savremenim Data centrima u kojima se za to koriste najnovije informacione tehnologije. Uprkos tome, događaju se prekidi u radu i Gartner je izračunao da trošak prekida  rada Data centra od samo 1 minuta košta 5.600 dolara. Da bi se predupredili ovi troškovi i problemi zbog prekida rada u Data centru, razvijen je Jedinstveni sistem za automatski nadzor i upravljanje u data centru. Miodrag Nikolić će posebno prikazati sistem “Fujitsu software infrastructure manager“ (ISM). Za više informacija obratite se autoru na:  Miodrag-B.Nikolic@comtrade.com (065-209-6843).