Na otvaranju Međunarodne konferencije Infotech 2018 pomoćnik ministra za informaciono društvo i informacionu bezbednost Sava Savić istakao je važnost Zakona o elektronskom dokumentu, elektronskoj identifikaciji i uslugama od poverenja u elektronskom poslovanju koji je usvojen u oktobru prošle godine.

„Ovaj Zakon će omogućiti ne samo linearnu digitalizaciju i prelazak sa papira na eDokument, već i digitalnu transformaciju poslovanja i promenu u načinu rada, a samim tim i ubrzani razvoj digitalne ekonomije.“, naglasio je Savić.

Savić: Prelazak sa papira na eDokument za ubrzani razvoj digitalne ekonomije

U cilju što brže primene novog Zakona, po rečima pomoćnika ministra, izrađene su Uredba o bližim uslovima za pružanje kvalifikovanih usluga od poverenja, Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja Registra kvalifikovanih usluga od poverenja, Pravilnik o bližem sadržaju kvalifikovanih elektronskih sertifikata, Pravilnik o bližim uslovima koje mora da ispunjava sredstvo za kreiranje kvalifikovanog elektronskog potpisa i pečata i Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja Registra kvalifikovanih sredstava za kreiranje elektronskih potpisa i elektronskih pečata, koji definišu uslove koje treba da ispune pružaoci kvalifikovane usluge od poverenja, obezbeđuju poverljivost podataka, zaštitu od falsifikovanja, neovlašćenog korišćenja i sl, i omogućavaju potpis u klaudu, što će, između ostalog povećati poverenje građana u elektronske servise i ubrzati digitalizaciju javne uprave.

Sava Savić je istakao da će uređenjem oblasti elektronske identifikacije i uvođenjem različitih nivoa šema identifikacije, biti omogućeno masovnije korišćenje elektronskih servisa i vršenje elektronskih transakcija, a Zakon omogućava i razvoj usluga od poverenja: garantovanje verodostojnosti podataka u elektronskim transakcijama, uvođenje pouzdanog potpisa u klaudu, elektronske dostave, i kvalifikovanog elektronskog čuvanja, što će u velikoj meri smanjiti zloupotrebe kod elektronskog poslovanja.

„Zakonom je uređena usluga pružanja kvalifikovanog elektronskog potpisa iz klauda čime želimo da odgovorimo na trend mobilnog načina življenja i potrebe modernog načina poslovanja, ali i masovniju primenu elektronskog potpisa“, rekao je Savić.

Na panelima pod nazivom “ Kako do elektronske identifikacije dostupne za sve?“ “ i „ Unapređenje poslovanja upotrebom block-chain tehnologija“ su predstavnici državnih organa, privrede i akademske zajednice imali prilike da učestvuju u diskusiji o novim tehnologijama koje će imati najjviše uticaja na blisku budućnost.

Savić se na kraju izlaganja zahvalio Udruženju ASIT i prisutnim kompanijama, profesorima, eminentnim stručnjacima zato što svojim aktivnostima rade na ostvarenju zajedničkih ciljeva , međunarodnoj saradnji, podizanju kapaciteta IT i podizanju svesti i edukacija u ovoj oblasti.