Kaspersky

Mada se većina (88%) slaže sa tim da uspešne organizacije podstiču inovacije na svakom nivou i unutar svakog tima, to se ne ogleda uvek u konkretnoj strategiji

Čak 88% lidera u oblasti inovacija slažu se sa tim da uspešne organizacije podstiču inovacije na svakom nivou i unutar svakog tima. Ipak, samo 16% kompanija uključuju ‘osnaživanje pojedinaca’ kao neophodan deo svoje korporativne kulture. Ovo je nalaz istraživanja o višim donosiocima odluka koji su uključeni u proces inovacija, koje je uz pomoć nezavisne istraživačke kompanije Savanta sprovela kompanija Kaspersky.

Linearni pristup inovacijama ukazuje na to da viši menadžment inicira ovaj proces dok su podređene uloge uključene samo u njegovo izvršavanje. Ipak, ovo predstavlja razlog za brigu jer mnogi koji se nalaze na višim menadžerskim pozicijama u preduzeću mogu da previde poslovne prilike koje zaposleni koji direktno komuniciraju sa klijentima ili razvijaju proizvode mogu da prepoznaju.

Zato apsolutna većina lidera u oblasti inovacija veruju da, kako bi bile uspešne, organizacije treba da neguju inovativni način razmišljanja u čitavoj kompaniji. To će stvoriti radnu atmosferu u kojoj se svi osećaju prijatno da podele svoja razmišljanja o novim načinima rada. Osim toga, 65% smatra da su inovacije efektivnije kada su ih generisali zaposleni.

Bez obzira na to, samo 16% ispitanika smatra da njihove organizacije ‘osnaživanje pojedinaca’ smatraju ključnim aspektom njihove korporativne kulture. Dok se nalazi na pretposlednjem mestu na listi najčešćih vrednosti, njegova pozicija je viša na listi vrednosti koje su bitne za inovativnost.

Zanimljivo je i to da raznolikost takođe zauzima višu poziciju kao vrednost koja je potrebna za uspeh. Ovo ukazuje na činjenicu da su za inovacije potrebna multikulturalna okruženja i ljudi sa različitim poreklom kako bi se podstakla raznovrsnija mišljenja i ideje.

Razlika između trenutnih vrednosti i onih koje su potrebne za uspeh u budućnosti

„Kako bi ostvarili potpuni inovativni potencijal, nije dovoljno imati inovacijama posvećeno odeljenje. Najbolji rezultati se postižu kada svaki zaposleni ima mogućnost da iznese svoj stav i može da doprinese svojim idejama. Poslovni lideri treba da podstiču i iniciraju ovaj proces u svojim organizacijama. Rukovodilačko iskustvo i saznanja su i više nego korisni tokom kasnijih faza kako bi se obećavajuće ideje uskladile sa strategijom kompanije,” komentariše Vitali Mzokov (Vitaly Mzokov), direktor Innovation Hub-a u kompaniji Kaspersky.

Kako bi podržala pristup inovacijama odozdo prema gore, kompanija Kaspersky predlaže sledeće:

    • Redovno ističite značaj inovacija u internoj komunikaciji. Ovo treba praktikovati i na C-nivou i kroz individualnu sinhronizaciju sa menadžerima tima.
    • Implementirajte program koji zaposlenima omogućuje predlaganje novih poslovnih ideja i mogućnosti. Uspostavite jasan kriterijum za selekciju, revizijske postupke i odbor koji bira ideje koje najviše obećavaju. Osim toga, motivišite zaposlene sa programom nagrađivanja za uspešne koncepte.
    • Kako biste unapredili ne samo generisanje ideja već i projekte vezane za njihovo izvršavanje, organizujte odeljenje u kome će zaposleni raditi na svojim odabranim idejama. Ono treba da bude odvojeno od osnovnih delatnosti preduzeća i da bude isključivo posvećeno inovacijama. Oni i dalje mogu da koriste resurse i stručnost kompanije, ali treba da imaju autonomiju od mehanizama koji mogu da priguše startap način razmišljanja. Primera radi, ovo pododeljenje svoje hipoteze može da testira na odanim klijentima, kako bi na osnovu povratnih informacija unapredilo ponudu.