Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti obavešten je od strane Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje da je filijala Fonda za Mačvanski okrug, postupajući po nalogu iz rešenja Poverenika, izvršila brisanje podataka o ličnosti sadržanih u medicinskoj dokumentaciji koju je bez pravnog osnova prikupila.

Postupajući po nalogu iz rešenja Poverenika, filijala za Mačvanksi okrug je, preko u tu svrhu formirane komisije, tokom septembra izvršila u 648 dosijea odvajanje medicinske dokumentacije od potvrda o potrebi putovanja u vezi sa korišćenjem zdravstvene zaštite i potom izvršila trajno uništavanje izdvojenih specijalističkih izveštaja i otpusnih bolničkih lista.

data-guard-sxc

Poverenik je postupak nadzora u Republičkom fondu za zdravstveno osiguranje filijali za Mačvanski okrug, sproveo na osnovu predstavki osiguranika. Iako takvih predstavki nije bilo iz drugih okruga, odnosno filijala, Poverenik je tim povodom uputio Republičkom fondu za zdravstveno osiguranje Upozorenje na potrebu preduzimanja mera zaštite podataka o ličnosti odnosno sprečavanja obrade podataka o ličnosti bez valjanog pravnog osnova i svrhe. Poverenik ocenjuje da je dobro što je povodom upozorenja, direktor Republičkog fonda odmah uputio svim filijalama instrukciju za postupanje u postupku utvrđivanja prava na naknadu troškova prevoza u kojoj se ukazuje na to da je dovoljan osnov za ostvarivanje prava Potvrda o potrebi putovanja, a da za zahtev korisniku da dostavi medicinsku dokumentaciju ne postoji valjan pravni osnov ni svrha, te da predstavlja nedozvoljenu obradu podataka o ličnosti.