LG prečistač vazduhaLG prečistač vazduha

Sadašnja mreža za kvalitet vazduha u Srbiji sastoji se od referentnih stanica SEPA kojih na celoj teritoriji Srbije ima 49 (http://www.amskv.sepa.gov.rs/pregledstanica.php). Zbog ove razređenosti stanica, lokalna gradska područja ne mogu oceniti kvalitet vazduha u svojoj lokalnoj samoupravi. Takođe, čak i ako je stanica SEPA instalirana u gradu ili opštini , ove stanice mere kvalitet vazduha na samom mestu gde su instalirane, tako da lokalna samouprava nema podatke o kvalitetu vazduha na drugim delovima grada ili opštine.

Neophodno je da lokalna samouprava ima svoju mrežu malih senzora koja omogućava visoku rezoluciju podataka o kvalitetu vazduha u svakom delu grada. Ovi senzori daju veoma precizne podatke o zagađenju česticama i gasovima na svim delovima grada uz mogućnost vidljivosti vrste i količine zagađenja, kao i vizualnom prikazu kretanja zagađenja u realnom vremenu.

Napravite alat za monitoring kvaliteta vazduha

 •  Sistem senzora za neprekidno praćenje nivoa i vizualizaciju širenja štetnih gasova i čestica daje tačna, jasna i pregledna očitavanja stanja kvaliteta vazduha u svakom trenutku.
 • Ovaj sistem daje alarme na prekoračenja praga zagađenja u realnom vremenu
 • Rešenje daje mogućnost izrade software-skog modela grada u visokoj rezoluciji sa prikazom kretanja i nivoa zagađenja u realnom vremenu sa predikcijom kretanja zagađenja u sledećih 72 sata

Preduzmite Akciju za bolji vazduh

  •  Planirajte razvoj gradskih naselja u skladu sa mapama zagađenja, gradite u zdravim područijima
  • Pristupite podacima o periodima i mestima visokih udara zagađenja uz savetovanje operativnog osoblja i planiranje mera ublažavanja
  • Sa predviđanjem kretanja zagađenja do 72 sata unapred, možete planirati i zakazali operativne aktivnosti u pravo vreme, npr. čišćenje ulica ukoliko nivo čestica pređe maksimum.
  • Koristite kontrolu zagađenja i vidljivost kretanja zagađenja kako biste smanjili rizik i frekvencu oboljevanja stanovništva od bolesti disajnih puteva
  • Kreirajte zelene puteve kroz grad kao preporuke za kretanja pešaka I biciklista, uz mogućnost privremenog zatvaranja određenih područja za saobraćaj ili upravljanje semaforima
  • Uradite “pregradne zidove čistog vazduha” putem biljaka ili gradskih prečistača vazduha, kao branu zagađenju na prometnim putevima
  • Kreirajte naplatu parkiranja kroz pregled mape zagađenja
  • Uz pomoć mape zagađenja realnom vremenu proverite žalbe iz zajednice o izvorima zagađenja da bi se potvrdile ili odbacile optužbe o odgovornosti, identifikovali zagađivači i preduzele adekvatne operativne mere.