U prvih godinu dana, 245 državnih organa je počelo da koristi informacioni sistem “eZUP” koji su ovim putem razmenili preko 200.000 dokumenata. Do pre samo godinu dana, dokumente su građani prikupljali sami. I ovaj projekat je, poput mnogih drugih projekata eUprave (portal eUprava, e-Registracija vozila, e-Beba, e-Inspektor i drugi) realizovan u saradnji sa S&T Serbia.

Projekat razvoja eZUP informacionog sistema je omogućio zaposlenima u državnoj upravi i lokalnoj samoupravi da na jednostavan način izvrše predviđene provere za dokumenta koja su do sada građani morali sami da pribavljaju i kao dokaz podnose zajedno sa zahtevom, a sve u cilju potpune podrške implementacije novog Zakona o upravnom postupku (ZUP).

Sistem eZUP koristi postojeći mehanizam prijavljivanja korisnika na Portal eUprave što podrazumeva da se zaposleni u organima državne uprave i lokalne samouprave putem kvalifikovanih elektronskih sertifikata prijavljuju na Portal eUprave i obezbeđenim SSO (Single-Sign-On) mehanizmom pristupaju novom sistemu, bez potrebe za naknadnom prijavom. U zavisnosti od dodeljenih prava u okviru sistema korisnicima su dostupne odgovarajuće opcije.

eZUP sistem se sastoji iz više modula, a centralni čini modul za kreiranje G2G elektronskih usluga koje će podržati novi ZUP. U pitanju je rešenje koje omogućava samostalno kreiranje elektronskih usluga uz pomoć čarobnjaka (wizard-a) koji korisnika u predefinisanim koracima navodi do uspešno kreirane usluge eZUP-a. Poseban korak čarobnjaka predstavlja generator elektronske forme koji nudi mogućnost postavljanja proizvoljnog broja predefinisanih grupa elemenata. Svaka grupa elemenata korespondira podacima na osnovu kojih se vrši pretraga odgovarajućeg elektronskog registra i prikaz vraćenih podataka.

U okviru eZUP sistema postoji poseban modul za izvršavanje elektronskih usluga kreiranih uz pomoć generatora. Pristup ovom delu sistema je omogućen posebnoj grupi korisnika, a sama procedura pribavljanja i kasnije štampe podataka podrazumeva unos osnovnih informacija o upravnom postupku na osnovu kog je započeta procedura.

Rešenje je moralo da ispuni dodatni kriterijum provere autorizacije prilikom pribavljanja informacija iz registara. Dodela ove vrste prava za korisnike koji imaju ovlašćenje za pokretanje eZUP elektronskih usluga se odvija u dva ciklusa i započinje dodelom prava od strane servis provajdera (vlasnika veb servisa) na nivou organa, nakon čega se u okviru autorizovanog organa vrši dodela prava pojedinačnim korisnicima sistema. Sama dodela prava se vrši do nivoa pojedinačnih upravnih postupaka za svaki veb servis.

Imajući u vidu potrebu za direktnom komunikacijom između dva organa državne uprave i lokalne samouprave eZUP sistem je morao da omogući upućivanje elektronski potpisanih zahteva slobodne forme, njihovo preuzimanje i kasnije dostavljanje odgovora u vidu elektronskog dokumenta.

Danas eZUP povezuje 18 baza podataka 8 velikih institucija u Srbiji: matične knjige Ministarstva za državnu upravu i lokalnu samoupravu, baze MUP-a, Poreske uprave, Fonda PIO, Nacionalne službe za zapošljavanje, Centralnog registra obaveznog socijalnog osiguranja, Republičkog geodetskog zavoda i Ministarstva pravde, a S&T Serbia nastavlja sa daljim uspešnim razvojem projekata za eUpravu.